תקנון

תנאי שימוש


ברוכים הבאים לאתר Sufrin (להלן: "האתר") המנוהל ומופעל על-ידי קבוצת סופרין ("סופרין").
הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה השירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין סופרין לבין לקוחותיה המשתמשים באתר (להלן: "משתמש" או "אתה"). הרישום לאתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש, ולכן הינך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. הכרת התנאים להלן היא באחריותך המלאה והבלעדית. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, כל פנייה היא לנשים ולגברים כאחד וכן כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. למען הסר ספק, הגדרת המשתמש לעיל כוללת גם משתמשים שהם תאגיד.
1. אודות האתר
האתר מציע למשתמש, שירותי מידע באמצעות חשבון אישי ואינפורמטיבי הכולל מידע אודות פרויקט הרכישה הרלוונטי למשתמש לרבות פרטים אודות היחידות שנרכשו, פרטים טכניים, מידע פיננסי, תכניות אדריכליות, תמונות אודות הפרויקט, סטטוס התקדמות הפרויקט וכל מידע אחר על אודות פרויקט הרכישה שסופרין תבחר להציג למשתמשים (להלן: "השירותים" או "הפרויקט"). מובהר בזאת שהמידע שיוצג באתר לגבי הפרויקטים הינו אינפורמטיבי בלבד, אינו מחייב ונועד לנוחות המשתמשים בלבד. המידע המחייב והעדכני בקשר עם הפרויקט יהיה המידע הנמצא אצל מנהל הפרויקט בלבד.
2. רישום לאתר
2.1. השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים במסגרתו מותנה בקבלת שם משתמש וסיסמה ראשונית במייל. לאחר קבלת שם משתמש וסיסמא ראשונית , ולצורך השלמת הרישום לאתר, המשתמש יתבקש לבחור סיסמא חלופית וכן למסור פרטים נוספים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת מגורים מלאה לרבות מספר דירה ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.
2.2. הנך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי דין ליצור חוזה מחייב. הנך מתחייב כי (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה כל שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) במידה ואתה פועל בשם אחר, לרבות תאגיד, אתה נציגו המורשה ורשאי להתחייב בשמו לכל דבר ועניין; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; ו-(ד) במקרה של שינוי פרטים או אם ישנו חשש שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר לסופרין באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת המצויה באתר תחת הכותרת ״צור קשר״.
3. הוראות כלליות בדבר השימוש באתר
3.1. כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים, בשירותים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל המצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, יצירה, או הפצה הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל) (להלן: "זכויות הקניין הרוחני") הינם קניינה המלא והבלעדי של סופרין ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לסופרין להשתמש בהם. לא תהיה לך כל זכות מכל סוג שהיא במידע, מלבד זכות שימוש לצרכיך האישיים בלבד כמשתמש באתר.
3.2. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, קובץ וידאו, תוכנה, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיום שהוא.
3.3. סופרין מעניקה בזאת למשתמש רישיון שימוש מוגבל, הדיר, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה, להמחאה או למתן רישיונות-משנה, לעשות שימוש אישי באתר ובתכניו, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתנאי השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, סופרין לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.
3.4. ככל שהמשתמש ישלח לסופרין המלצות או השגות בקשר לאתר או לשירותים, סופרין תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.
3.5. סופרין שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לתקן, להתאים ולעשות כל פעולה אחרת באתר או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה חייבת לפצות את המשתמש או לשלום לו בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור, ולמשתמש לא תקום כל טענה כנגד סופרין בנושא זה.
3.6. אתה האחראי הבלעדי לכל פעילות המתרחשת בחשבונך, ועליך לשמור את פרטי החשבון באופן מאובטח. סופרין לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם על ידי כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.
3.7. מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לסופרין לפי כל דין, סופרין תהא רשאית לחסום את השימוש של המשתמש באתר, בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה, המשתמש או מי מטעמו ביצע איזה מהמעשים הבאים: (א) מעשה בלתי חוקי; (ב) הפרת תנאי מתנאי השימוש; (ג) מסירת פרטי זיהוי שגויים; (ד) מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסופרין או במשתמשים אחרים או בפעילותו התקינה של האתר; או (ה) מכל סיבה סבירה אחרת.
3.8. סופרין אינה מתחייבת כי (א) האתר יהלום את ציפיות או דרישות המשתמש; (ב) השירותים והתכנים המוצעים באתר יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים או טעויות; או (ג) האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי סופרין או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של סופרין ו/או של מי מטעמה.
4. שימוש אסור באתר
זכות השימוש באתר הינה למשתמש בלבד. הנך מתחייב כי לא תאפשר לצד ג' שימוש כלשהו בשירותים או בתכני האתר בתמורה או ללא תמורה. הנך מתחייב כי בקשר עם השימוש באתר ובשירותים, לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) שימוש בשירותים באופן המשנה את עיצובם או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת סופרין ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה; (ד) שימוש כלשהו בתכני האתר לרבות מידע ותמונות לצורך מסחרי או שלא לצורך מסחרי מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין, או שלא למטרות השירותים או בניגוד לתנאי השימוש; (ה) העתקה, שכפול, הדפסה, עריכה מחדש או הפצה, שיווק, שימוש או מסירה לאחרים, בכל דרך שהיא, של תכנים המופיעים באתר בין אם מדובר במידע ובין אם בתמונות לרבות באמצעות הצגתו בתוך מסגרת (frame) גלויה או סמויה ובאמצעות קישורים מוטמעים (embedded links), שלא בהתאם לתנאי האתר ותנאי השימוש, ומבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר, לרבות פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים או בכל אופן אחר; ו-(ז) כל פעולה שלא בהתאם להוראות כל דין או על פי הנחיות והוראות האתר וסופרין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים.
5. קישורים ופרסומים
5.1. חלקים שונים מהמידע והתמונות באתר, מוצגים בהתאם להסכמים בין סופרין לבין צדדים שלישיים. בנוסף, האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי סופרין או על ידי מי מטעמה. זכויות היוצרים והתמונות באתרים אלו, שייכים לצדדים שלישיים. סופרין אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שסופרין מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. סופרין לא תהא אחראית לתכנים אלו, ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים כאמור. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של סופרין ונעשה על אחריות המשתמש בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד, אפליקציה ואתר כאמור.
6. מדיניות פרטיות
בעצם השימוש באתר הנך מכיר בכך ומסכים כי סופרין עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף על משתמשים באמצעות האתר. סופרין מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות אשר זמינה באתר בכתובת המצויה באתר. עצם השימוש באתר מעידים על הסכמתך גם לתנאי הפרטיות, אשר מאוגדים בתנאי שימוש אלו.
7. אחריות ושיפוי
7.1. המידע המפורסם באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, ומוגש כשירות עבורך בלבד. המידע המחייב והעדכני בקשר עם הפרויקט הרלוונטי יהיה זה ששמור אצל מנהל הפרויקט בלבד. השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. האתר, השירותים והתכנים באתר מוצעים כמות שהם (as is), ללא אחריות מכל סוג שהוא בכפוף לכל דין. הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה בנוגע להתאמת השירותים לצרכיך. הנך מצהיר כי סופרין אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו, ואין בפרסום המידע כדי להקנות לך כל זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא תלות בפרסום האתר. הנך מצהיר כי ידוע לך שסופרין אינה אחראית לכל שימוש שתעשה בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בשירותים ובמידע וכי הנך אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שתעשה בשירותים ובמידע. מבלי לגרוע מן האמור, יצוין כי חלק מהמידע המפורסם באתר הינו מידע בעל אופי כלכלי. השימוש במידע זה, מחייב בדיקה ואימות עצמאיים על ידיך. כמו כן, הסתמכות על מידע זה תהא על אחריותך בלבד. סופרין לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומו משום כל המלצה או חוות דעת.
7.2. סופרין מעדכנת מעת לעת את המידע המצוי באתר ופועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחילופין יתכן ונפלו ליקויים, טעויות או אי דיוקים במידע או בדרך העברתו אליך (לרבות הפרעות, טעויות, נזקים קלקולים או תקלות) והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש, או בגין צדדים שלישיים או מטעמים שונים אחרים. סופרין או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לאי דיוקים או טעויות שנפלו ביחס לתכנים המופיעים באתר או לכל תוצאה או נזק שינבע מהשימוש באתר או בשירותים, לרבות כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר (בין אם פורסם על ידי סופרין או צדדים שלישיים).
7.3. הנך מסכים כי סופרין, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך או לכל צד שלישי בגין: (א) השימוש במידע או בתוכנו או בגין ביטול או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי; או (ב) השימוש באתר ובשירותים ו/או לכל בעיה טכנית. לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי סופרין או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות השימוש בו, זמינות התכנים בו, תקלות, תוצאות השימוש בו וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך בעתיד, באישור תנאים אלה הנך מוותר עליה באופן בלתי חוזר.
7.4. סופרין נוקטת באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים והמידע שנמסר באתר. עם זאת, האתר עלול להיחשף לפריצות אבטחה או חדירה לשרתיו. רישום לאתר ושימוש בו פוטר את סופרין או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה באתר ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לשרתי האתר לשם חשיפת מידע על משתמשים.
7.5. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את סופרין ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של סופרין, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידי המשתמש, לרבות בגין כל מעשה או מחדל מצד המשתמש העומדים בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל של המשתמש. סופרין שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכותה של סופרין כאמור לא תפטור את המשתמש מהתחייבויותיו לשיפוי בכל מקרה, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם סופרין או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על ידי מסירת מידע וחומרים שברשותו. המשתמש מסכים לא להגיע לידי פשרה בכל נושא הכפוף לחובות השיפוי שלו, כמפורט לעיל, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של סופרין מראש ובכתב.
כללי
7.6. סופרין עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי או לשנות כל דבר או היבט אחר הכרוך באתר (לרבות הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים באמצעותו), והכל - מבלי להודיע על כך מראש. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות בין לתקופה קצובה ובין באופן קבוע. לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי סופרין או מי מטעמה בגין שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.
7.7. בשימוש באתר הנך מצהיר כי הנך מודע לכך שהאתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים, וכיוצא באלה. סופרין אינה מתחייבת לזמינות מלאה של האתר או לתקינות פעילותו.
7.8. סופרין רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש. כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו באתר.
7.9. הנך מצהיר ומתחייב כי הנך מודע לתנאי השימוש באתר, ומסכים להוראותיהם וכי לא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד סופרין. בלי לגרוע מן האמור, תנאי שימוש אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין משתמש האתר ובין סופרין או מי מטעמה.
7.10. על השימוש באתר ובשירותים, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי שימוש אלה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל הליך משפטי הנוגע לשימוש באתר או לתנאי שימוש אלה, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב - יפו, ישראל בלבד.
7.11. סופרין רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.
7.12. במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
7.13. לא יראו עיכוב או הימנעות מצד סופרין מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי תנאי השימוש כויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על ידי סופרין בכתב.
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת המצויה באתר, בנושא ״צור קשר״.

 

 

מדיניות פרטיות

 

קבוצת סופרין ("הקבוצה") אשר עוסקת בייזום, הקמה וניהול של פרויקטים בתחום הנדל"ן ("הפרויקטים") ומפעילה את אתר http://www.sufrin-group.com/#1 ("האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר אשר זמינים בכתובת האתר.
למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש.
1. המידע באתר
במסגרת השימוש באתר, יפורסמו פרטיך האישיים כגון שם, פרטי קשר (לרבות דוא"ל ומספר טלפון), מספר זיהוי, פרטים כלכליים (סכומי רכישות, סטטוס אשראי, פרטי ערבויות בנקאיות וכדומה), מצב משפחתי, כתובת ה-IP שלך, מידע שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ופרטים מזהים נוספים ככל הנדרש לצורך ניהול ותפעול הפרויקטים והאתר . פרטים אלו ישמרו במאגריה של הקבוצה. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לקבוצה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך.
2. השימוש במידע
2.1. השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את השירותים, הפרויקטים ופעילות האתר; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך שליחתם של דברי דואר ודפוס, לרבות הצעות מסחריות מטעם הקבוצה, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור; (ה) כדי להתאים מודעות שיוצגו לעיניך לתחומי ההתעניינות שלך; ו- (ו) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי שימוש אלו.
2.2. הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, הקבוצה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של הקבוצה, על מנת שהקבוצה תוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות לעיל; (ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין; (ג) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי הקבוצה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; (ה) במקרה שהקבוצה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (ו) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; ו- (ז) במקרה של מכירת מניות הקבוצה או עיקר נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור.
2.3. הנתונים והמידע שנמסרו לקבוצה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

3. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
הקבוצה עשויה להיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובקשר עם הפרויקטים. החברות עשויות לנתח מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
4. שימוש ב'עוגיות' – Cookies
4.1. ייתכן שהאתר ישתמש בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), (להלן: "'עוגיות'") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מחשבך בקשר לשימושך באתר, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר.
4.2. השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או התכנים בו להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "Windows" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר במידה ועליך להירשם. המידע ב'עוגיות' מוצפן, והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי הקבוצה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. הקבוצה עשויה להפעיל מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות. הקבוצה רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבורך הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר הקבוצה ובאתרים אחרים ברחבי הרשת.
4.3. אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
5. זכויות המשתמש
5.1. זכות העיון וגישה למידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, הקבוצה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לקבוצה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת שמופיעה באתר בעמודת ״צור קשר״.
5.2. זכות לתיקון ומחיקת המידע
אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום לקבוצה בדרכים הקבועות בתקנות, וכן באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת האתר.
אין בפנייה כאמור כדי לחייב את הקבוצה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.
5.3. בנוסף, אם המידע שבמאגרי הקבוצה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הקבוצה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לקבוצה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר במאגרי הקבוצה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך שלושים (30) יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה הקבוצה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לקבוצה לפעול כאמור.
6. אבטחת מידע
יצוין, כי הקבוצה עושה שימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות הקבוצה להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.
7. שינויים במדיניות הפרטיות
הקבוצה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר, בטלפון: 03-6123965 או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: info@sufrin.io.